სასარგებლო რესურსები

პროტოკოლები

აწონვა. ხსნარების დამზადება. სიმკვრივის დადგენა;
გატიტვრა, კონცენტრაციის განსაზღვრა ტიტრაციით
ნივთიერებების დაყოფა და გასუფთავება
გაზების მიღება. ელექტროლიზი
ქიმიური რეაქციის სიჩქარე
ნივთიერებების ამოცნობა
ორგანული სინთეზი: ბრომეთანი
ორგანული სინთეზი:იზოამილაცეტატი