პრეზენტაციები და პროექტები

24-12-2019:   თაფლი

კლუბის წევრებმა ყვავილის თაფლის შესახებ მოამზადეს რეფერატი ,,ყვავილის თაფლი, მისი ქიმიური შედგენილობა და ვარგისიანობის განსაზღვრა", რომელიც შემდეგ წარმოადგინეს პრეზენტაციის სახითაც.