ექსპერიმენტები

30-11--0001:   ოქსიდების აღმოჩენა ინდიკატორებით

დავგეგმეთ ექსპერიმენტი ფუძე და მჟავა ოქსიდების წყალში ხსნადობაზე.მოვახდინეთ დაკვირვება მჟავების და ტუტეების მიღების ერთ– ერთ ხერხზე და მათი აღმოჩენა ინდიკატორების დახმარებით.ასევე გავარჩიეთ ინდიკატორების ცხრილიც, რომ სხვადასხვა ინდიკატორებს სხვადასხვა შეფერილობა აქვთ მჟავასთან და ტუტესთან.30-11--0001:   ოქსიდების აღმოჩენა ინდიკატორებით

დავგეგმეთ ექსპერიმენტი ფუძე და მჟავა ოქსიდების წყალში ხსნადობაზე.მოვახდინეთ დაკვირვება მჟავების და ტუტეების მიღების ერთ– ერთ ხერხზე და მათი აღმოჩენა ინდიკატორების დახმარებით.ასევე გავარჩიეთ ინდიკატორების ცხრილიც, რომ სხვადასხვა ინდიკატორებს სხვადასხვა შეფერილობა აქვთ მჟავასთან და ტუტესთან.